สถานีตำรวจภูธรป่าตองนโยบายผู้บังคับบัญชา

ผบ.ตร.

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล
ผบ.ตร.
เป็นองค์กรปราบปรามอาชญากรรม และบังคับใช้กฎหมาย ในระดับ มาตรฐานสากล ที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา
ผบช.ภ.8

พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร
ผบช.ภ.๘

...
...
ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต

พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม
ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต

...
...
ผกก.สภ.ป่าตอง

พ.ต.อ.เฉลิมชัย เหิรสวัสดิ์
ผกก.สภ.ป่าตอง

...
...

ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy

วิสัยทัศน์และพันธกิจ (MISSION & VISION)

วิสัยทัศน์ (Vision)

อำนวยความยุติธรรมด้วยความเสมอภาค

ทำให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจมากที่สุด

พัฒนาให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย ภายใต้งบประมาณที่จำกัด

พันธกิจ (Mission)

ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและ สังคม

รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ต่อต้านการก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบในรูปแบบต่างๆ

ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมโดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางและชุมชนเป็นฐาน

ควบคุมและจัดการจราจร เพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนรวมทั้งบังคับใช้กฎหมาย อย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม

อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม

แผนที่และเขตติดต่อ

อาณาเขตติดต่อกับสถานีตำรวจอื่น ๆ

ทิศเหนือ
ทิศเหนือ ติดต่อกับพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรกมลา

โดยเส้นทางถนนพระบารมี (ทางหลวงหมายเลข 4233)

ทิศตะวันออก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลอันดามัน
ทิศใต้
ทิศใต้ ติดต่อกับพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรกะรน

โดยเส้นทางถนนสิริราชย์ (ทางหลวงหมายเลข 4233)

ทิศตะวันตก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรกะทู้ ตำบลกะทู้

โดยเส้นทางถนนพระบารมี (ทางหลวงหมายเลข 4029)

อาณาเขต สภ.ป่าตอง


ติดต่อ

68 ถ.ไสน้ำเย็น ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

patongpolice@gmail.com

076 342 769