สถานีตำรวจภูธรป่าตอง


วิสัยทัศน์และพันธกิจ (MISSION & VISION)

วิสัยทัศน์ (Vision)

อำนวยความยุติธรรมด้วยความเสมอภาค

ทำให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจมากที่สุด

พัฒนาให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย ภายใต้งบประมาณที่จำกัด

พันธกิจ (Mission)

ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและ สังคม

รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ต่อต้านการก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบในรูปแบบต่างๆ

ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมโดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางและชุมชนเป็นฐาน

ควบคุมและจัดการจราจร เพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนรวมทั้งบังคับใช้กฎหมาย อย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม

อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรมติดต่อ

68 ถ.ไสน้ำเย็น ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

patongpolice@gmail.com

076 342 769